Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 519 от 11.10.2018 г.

понеделник, 15.10.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 519,

гр. Смядово, 11.10.2018 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.689/20.09.2018г. от Димитричка Илиева Иванова и Илия Димов Илиев, като наследници на собственика Илия Димов Панайотов – протокол от 12.12.1953г. на НС – Коларовград и нот.акт №139, том І, дело 267/1991г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №73/07.03.1932г. и №11105/24.03.1932г., изменен със заповед №148/06.04.2015 г. и  № 910/22.12.2016 г. Заповед за изменение на кадастрален план №467/20.09.2018 г. за ПИ 57 на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот ХІ-57 в квартал 15, с. Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.

Площ на УПИ ХІ-57, кв.15 след изменението – 1030 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – ст.специалист „ТСУ“