Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 522 от 12 октомври 2018 г.

вторник, 16.10.2018 г.

З А П О В Е Д

522,

гр. Смядово, 12.10.2018 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл. 19 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”, Заповед № 469/ 20.09.2018  г. за разрешение за ПУП ПЗ на Кмета на Община Смядово, Заповед № 121 / 22.03.2018  г.  за одобряване на ПУП ПР, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 21 / 11.10.2018 г. и заявление с вх.№ 696 / 20.09.2018 г. от Светлин                           – Нот.акт №111, том І, рег.№460, дело 63/2018г., представляван от пълномощник Живко                                 ,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/, в обхват: урегулиран поземлен имот  ХV-468, от кв.77 с идентификатор 67708.308.468 гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен,  като се изменя от “ жилищно застрояване” в за жил. сгради и надземни гаражи”, устройствена зона „смесена централна”, – означена като (Ц). Да се предвидят следните устройствени нормативи:

- начин на застрояване – свободна и свързана, означено с буква “е”, „д“;

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 30 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1,0 до 2,0;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 30% до 50%, като 1/4 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.“

Изменението се одобрява по червените, сини, черни линии, оцветяване и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–ПЗ.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил:/п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект