Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 576 от 26.09.2016 г. на Кмета на община Смядово

сряда, 28.09.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 576,

гр. Смядово, 26.09.2016 г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ и заявление с вх.№615/07.09.2016г. от Иванка Стоянова Жечева, като пълномощник на собственика Стоян Василев Стоянов, съгласно: нот.акт №103, том І, дело 164/1983г. и нот.акт №133, том ІІ, дело 926/1996г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №470/15.11.1927г. и  №3122/23.11.1927г., Заповед за изменение на кадастрален план №510/09.09.2016г. за ПИ 87 и ПИ 248 от кв.22 на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имота І-87 и Х-248 в квартал 22 по плана на с. Кълново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.

Площ на УПИ І-87 от кв.22  след изменението – 853 кв.м.

Площ на УПИ Х-248 от кв.22  след изменението – 683 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. №04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2 от  ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово