Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 578 от 27.09.2016 г. на Кмета на община Смядово

сряда, 28.09.2016 г.

З А П О В Е Д

578,

гр. Смядово, 27.09.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ и §70 от ПЗР от ЗУТ, Заповед № 328/23.06.2016 г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, Решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол  № 16/26.09.2016 г. и постъпило заявление с вх. № 435/23.06.2016 г. от Николай Савев Копринков и Венета Желязкова Копринкова,  собственици съгласно: нот. акт № 135, том ІV, рег. №1437, дело 286 от 22.03. 2012 г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав под № 127, том ІІ, дело 330/2012 г. за ПИ с идентификатор 67708.305.153 по КК и КР на гр. Смядово,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ХІ-235, Х-236, ІХ-236, VІІІ-233, ХІV-237, ХІІ-237, ХІІІ-238, І-240  в квартал 8, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: се коригира уличната регулация западно от кв. 8 и габаритът на улицата се  намали от 20 м. на 10 м. с нови осови точки о.т. 78б, о.т.78в и о.т.78г. След коригирането на улицата се заличават о.т.78, о.т.79 и о.т.65. Коригира се дворищната регулация между УПИ ХІ-235 и Х-236 от кв. 8, като се прокарва по съществуващата имотна граница.

Площ на УПИ ХІ-305.153 от кв.8 – 715 кв.м.

Площ на УПИ Х-305.151 от кв.8 – 774 кв.м.

Площ на УПИ ІХ-305.151 от кв.8 – 914 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Кирил Янчев – геодезист ППП рег. № 14028.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово