Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 63 от 29-01-2016 г.

вторник, 02.02.2016 г.

З А П О В Е Д

63,

гр. Смядово, 29.01.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ, Заповед № 47/21.01.2016 г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол № 2/29.01.2016 г. и заявление с вх.№ 20/21.01.2016 г. от Неделчо Йорданов Рашев и Боян Василев Севев собственост: нот. акт № 104 том 2 дело № 439/1993 г., нот. акт №176 том 1 дело № 432/1995 г.  и предварителен договор от 25.01.2016 г. заверен от Нотариус с рег. № 018,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулиран поземлен имот IX-1063, квартал 69, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: се изменят вътрешните регулационни граници съгласно одобрената КККР и от него се образува два нови УПИ: УПИ XIV-670 и УПИ XV-671, УПИ IX-1063 се заличава.

Площ на новообразуван УПИ XIV-670 от кв.69 – 451 кв. м.

Площ на новообразуван УПИ XV-671 от кв.69 – 451 кв. м.

Изменението е по зелените щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Велислав Георгиев Хараланов – геодезист ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово