Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 65 от 29-01-2016 г.

вторник, 02.02.2016 г.

З А П О В Е Д

65

гр. Смядово, 29.01.2016 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, чл. 17, ал. 1, т. 2,  чл. 38, ал. 1 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”, Заповед № 668/10.12.2015 г. за разрешение за ПУП ПЗ на Кмета на Община Смядово, решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол  № 1/28.01.2016 г. и заявление с вх.№ 755/10.12.2015 г. от  ET "Владимир Маринов", ЕИК 127576427, с адрес на управление гр. Смядово, ул. ”Беласица” 5, вх. В, ап. 37, ап. 55, собственост: Договор за покупка на недвижим имот № 2230 том 4 № 144 от 26.09.2007 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/– план за застрояване /ПЗ/, в обхват: одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулиран поземлен имот V-Oод, кв. 92a, идентификатор 67708.308.617, по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като се урегулира „За магазини и заведения за хранене”, общественообслужващи дейности – означена като (Оод). Устройствени нормативи:

- начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”;

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 4 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 30 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 1 до 2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 30% до 50%, като eдна четвърт от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Изменението се одобрява по червените, сини, черни линии, оцветяване и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–ПЗ.

Настоящата заповед съгласно чл. 129, ал. 2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово