Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 651 от 11.11.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 84 по Протокол № 7/26.04.2012 година на Общински съвет – Смядово,

НАСРОЧВАМ:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, за срок от 10 години, находящи се в землището на с.Бял бряг, представляващи следните поземлени имоти:

1.1. имот № 059013, начин на трайно ползване - посевна площ, местност”Лонгоза”, III категория, с площ 12.421 дка, при начална тръжна цена 124.21 лв. /сто двадесет и четири лева двадесет и една стотинки/;

1.2. имот № 060013, посевна площ, местност”Лонгоза”, III категория, с площ 28.941 дка, при начална тръжна цена 289.41 лв. /двеста осемдесет и девет лева четиридесет и една стотинки/;

 1. Търгът да се проведе на 28.11.2014 година /петък/ от 11.30 часа в сградата на Община Смядово.

 2. Стъпка за наддаване в размер не по-голям от 10% от началната тръжна цена.

 3. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 11.00 часа на 27.11.2014 година в касата на Община Смядово.

 4. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 12.00 часа на 27.11.2014 година в Информационния център.

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба по образец.

 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.

 3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово.

 4. Документ за внесен депозит.

 5. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ.

 6. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство на ликвидация и на обявяване в несъстоятелност.

 7. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК

 8. Декларация за оглед на имота.

 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от НРПУПОИ. 

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга. 

Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;

 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;

 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;

 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;

 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

Изготвил:

Ирена Вълчева
Старши специалист