Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 68 от 20 януари 2017 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 23.01.2017 г.

З А П О В Е Д

68,

гр. Смядово, 20.01.2017 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 ЗУТ, чл. 25, ал.1 и ал.3 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”, Заповед № 417 / 28.07.2016  г. за разрешение за ПУП ПЗ на Кмета на Община Смядово, Заповед № 537 / 14.09.2016  г.  за одобряване на ПУП ПР, становище на РИОСВ гр.Шумен изх.№ 6131 / 12.01.20167 г., решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 1 / 19.01.2017 г. и заявление с вх.№ 512 /28.07.2016 г., от “Строителство и строителни машини” ЕООД гр.Смядово, ЕИК BG 127564930 със седалище и адрес: ул.”Ген.Скобелев“” №22, гр.Смядово, представлявано от Йордан Николов Йорданов - Управител, собственик нот.акт  вписан в СВ – гр.Велики Преслав с  вх.рег. парт.3801, акт  № 109, т.12, дело  № 2262  от 2016  г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/, в обхват: урегулиран поземлен имот V, кв.75, представляващ ПИ с идентификатор № 67708.308.517 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като се определят градоустройствени показатели за устройствена зона за „предимно производствена зона”, – означена като (Пп), с конкретно предназначение на имотаза Производствена складова база на ССМ”. Да се предвидят следните устройствени нормативи:

  • начин на застрояване – свързано застрояване с УПИ III-База на ОП „БКС“;
  • максимална височина на застрояване –  до 10 м, от 1 до 3 етажа;
  • плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 40 до 80 на сто;
  • интензивност на застрояване (К инт.) - от 1,0 до 2,5;

минимална озеленена площ (П озел.) – от 20 до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Изменението се одобрява по червените, сини, черни линии, оцветяване и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–ПЗ.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово