Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 75 от 04.02.2016 г.

четвъртък, 04.02.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 75,

гр. Смядово, 04.02.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, и заявление с вх. № 16/14.01.2016 г. от Христина Янчева Исмаилова, Йорданка Кирилова Янева и Лиляна Христова Неделчева,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № РД 25-527/04.06.1987 г., в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ-26 и ІІІ-26, в квартал 1, с. Черни връх, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и двата урегулирани поземлени имота се обединят в един – УПИ ІІ-26 от кв.1.

Площ на УПИ ІІ-26, кв.1 след изменението – 2075 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. В. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово