Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 754 от 10.11.2016 г. на Кмета на община Смядово

петък, 18.11.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 754,

гр. Смядово, 10.11.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, заявление с вх. №773/11.10.2016 г. от Фатме Халил Хюсеин и Фатмя Шакирова Неджибова, като собственици съгласно н.а. № 6, том ІV, дело 1188/1966 г., н.а. № 90, том ІІ, дело 816/1996 г. и Договор за дарение № 50, том І, вх.рег. № 113/2005 г. и пълномощни рег. № 6759, 6760 от 15.09.2016 г. и рег.№ 8201, 8202 от 18.08.2016 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № 73/07.03.1932 г., № 1105/24.03.1932 г. и № 336/05.06.2014 г., Заповед за изменение на кадастрален план № 696/24.10.2016 г. за ПИ 356 и 357 от кв. 8 с. Бял бряг на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот IX-356 е ХІ-357 в квартал 8, с. Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.

Площ на УПИ ІХ-356, кв. 8 след изменението – 635 кв.м.

Площ на УПИ ХІ-357, кв. 8 след изменението – 649 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 0032.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово