Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 759 от 14.12.2017 г.

петък, 22.12.2017 г.

З А П О В Е Д

759,

гр. Смядово, 14.12.2017 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Заповед № 697/16.11.2017 г. - разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол  № 18/07.12.2017 г. и заявление с вх. №778/16.11.2017 г. от Христо Димов Иванов, Киранка Петрова Иванова, Светлана Иванова Хараланова и Димчо Иванов Димов, като наследници на собственика Димо Иванов Димов – нот. акт № 128, томІ, дело 343/1992 г., заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен с Решение № 464 по протокол № 13/18.12.2014 г. на Общински съвет Смядово в обхват: урегулиран поземлен имот ІІ-29 от кв. 5, с. Александрово, общ. Смядово, като се извърши делба и се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имота ІІ-29 и VІ-29 от кв. 5 по плана на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен.

Площ на новообразуван УПИ ІІ-29 от кв. 5 – 2259 кв. м.

Площ на новообразуван УПИ VІ-29 от кв. 5 – 1000 кв. м.

Изменението се одобрява по червените, сини и зелени линии и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Семова - геодезист с ППП рег. №04349.

Настоящата заповед съгласно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово

Съгласувал:

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил:

Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“