Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 805 от 28.11.2016 г.

четвъртък, 29.12.2016 г.

З А П О В Е Д

 

№ 805

гр. Смядово, 28.11.2016 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на т.1 от Решения по Протокол №4 от 18.11.2016 г. на Областна епизоотична комисия - Шумен и приети мерки на Общинска епизоотична комисия на проведено заседание на 25.11.2016г., насрочено със Заповед № 790/24.11.2016г. на Кмета на Община Смядово, с оглед набелязване на конкретни мерки за предотвратяване възникването на заболяването „Инфлуенца по птиците“  и  „Африканска чума по свинете“ на територията на Община Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито:

 • Да не допускат излизането на птици извън дворовете;
 • Да не допускат контакт между домашни  и диви птици;
 • Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици;
 • Да съхраняват в закрити помещения фуражите, с които се изхранват птиците;
 • Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
 • Да извършват контрол на гризачите, които също са предпоставка за разнасяне на зараза;
 • Да поддържат добре почистено и дезинфекцирано помещението, в което се отглеждат птиците„

2. Забранявам продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на община Смядово.

3. Кметовете на кметства, кметски наместници, съобразно своите правомощия:

 •  Да засилят вниманието на собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито за настъпилата епизоотична обстановка и техните задължения;
 • Да засилят вниманието на собствениците на ИБС и домашни свине за техните задължения;
 • Да уведомят незабавно официалния ветеринарен лекар на община Смядово за случай на  повишена  заболеваемост или смъртност при домашни птици, домашни свине и при откриване на трупове на диви прелетни птици и диви свине;
 • Да следят за извършване на нерегламентирана търговия на птици;

4. Органите на ОДБХ:

 • Да проведат съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и на държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици;
 • Да се провежда постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти;
 • Да спазват стриктно спазване на мерките, приети със Заповед № РД 09-854/ 08.11.2016г. на МЗХ;

5.Собствениците на източнобалканска порода свине /ИБС/ и собственици, отглеждащи свине за лична консумация -”заден двор”:

 • да декларират оглежданите свине по вид и брой и ги подадат за вписване в информационна система на БАБХ чрез обслужващия обекта ветеринарен лекар;
 • случай на  повишена  заболеваемост или смъртност при домашни и ИБС, да незабавно да уведомят обслужващият ги ветеринарен лекар;
 • собствениците на стада с източнобалкански свине /ИБС/ да спазват стриктно ограничението за паша в определените им от Кмета на общината райони и при намерен труп на диво прасе да уведомят официалния ветеринарен лекар и/или кмета на населеното място;
 • собствениците на стада с ИБС да ограничат до минимум възможността за контакт на собствените им животни  с диви свине;

6. Гражданите на Община Смядово в случай на повишена смъртност при птиците и при откриване на трупове на диви прелетни птици или трупове на диви свине да подават сигнал на съответния ветеринарен орган, отговарящ за населеното място и/или кмета на населеното място.

7. Да се информира населението по местните медии по отношение предприемане на необходимите мерки за предотвратяване разпространението на заболяванията Инфлуенца по птиците  и Африканска чума по свинете на територията на община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметове/кметски наместници по населените места, д-р Христо Христов - главен инспектор отдел „ЗЖ” при ОДБХ - гр.Шумен, Директора на ТП ”ДГС – Смядово” за сведение и изпълнение.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ

Зам.-кмет на Община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА

и Заповед №502/05.11.2015 г./

Брошура (13.12 MB, PDF)