Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 84 за определяне на райони за паша

сряда, 10.02.2016 г.

З А П О В Е Д № 84 от (271.72 KB, PDF) 10.02.2016 г. (271.72 KB, PDF) на Кмета на община Смядово, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и постъпило предложение от Директора на ТП „ДГС – Смядово” с вх. № 478/10.02.2016 г., за ОПРЕДЕЛЯНЕ на разпределени по видове собственост и землища, попадащи в териториалният обхват на ТП „ДГС – Смядово”, в които пашата на селскостопански животни е разрешена.