Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 88 от 12.02.2016 г.

петък, 12.02.2016 г.

З А П О В Е Д

88,

гр. Смядово, 12.02.2016 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,  Заповед № 46/21.01.2016 г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, Решение по т. 1 на Об. ЕСУТ протокол  № 3/11.02.2016 г. и постъпило заявление с вх. № 22/21.01.2016 г. Тихомир Милков Генов, собственик съгласно: от Акт № 53, том І, дело 58/22.02.2002 г. и нот. Акт № 38, том ІХ, дело 932/14.08.2015 г.

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ІХ-417, ХІV-409, ХV-409 и ХVІ-410,417 в квартал 29, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: се изменят вътрешните регулационни граници съгласно одобрената КККР на г. Смядово и от УПИ ХІV-409, ХV-409 и ХVІ-410,417 се предава площ към УПИ ІХ - 417, който се изменя на УПИ ІХ-305.665.

Площ на новообразуван УПИ ІХ-305.665 от кв.29 – 2427 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Велислав Хараланов – геодезист ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово