Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за паша в горски територии

Прикачен файлРазмер
zapoved_pasha_2015.docx81.95 KB

Публикувана е З А П О В Е Д № 81 от  23.02.2015 г. за определяне на райони в горски територии, разпределени по видове собственост и землища, попадащи в териториалният обхват на ТП „ДГС-Смядово”, в които пашата на селскостопански животни е забранена.