Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за търг

понеделник, 30.04.2018 г.

З А П О В Е Д

№  185

гр. Смядово,  20.04.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и решения по утвърден Протокол на тръжна комисия, назначена със Заповед № 175/19.04.2018г. на Кмета на Община Смядово

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен от 100 (сто) кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 67708.202.48 (шест седем седем нула осем точка две нула две точка четири осем)  за срок от три календарни години.
 2. Съгласно чл.22, т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 1,00/един/  лв. за 1 /един/ кв.м., възлизаща на сумата от 100,00 лв. /сто лева/ без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе на 15.05.2018 година /вторник/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 5. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 12.00 часа на 14.05.2018 година в касата на Община Смядово.
 6. Краен срок за внасяне на заявлението за участие и необходимите документи – до 16.00 часа на 14.05.2018 година в Информационния център.

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 6/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 6. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 8. Документ за внесен депозит.
 9. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

 

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок заявление за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

           

            Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово