Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед за търг за земи в село Кълново, община Смядово

вторник, 08.09.2015 г.

Публикувана е Заповед (99.04 KB, DOCX) на Кмета на община Смядово за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, представляваща имот №015019, стопанисван от общината /училищни земи/, находящ се землището на с. Кълново, местност „Чеирлъка”, с площ от 156,911 дка и начин на трайно ползване – нива, за срок от 10 години в село Кълново, община Смядово.