Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово

понеделник, 02.09.2019 г.

З А П О В Е Д

№571,

гр. Смядово, 30.08.2019 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.94-Т-46/15.08.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №73/07.03.1932г. и №11105/24.03.1932г. Заповед за изменение на кадастрален план №532/16.08.2019 г. за ПИ 97 на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имота ІV-97, ХVІ-362 и ХІІ-133 в квартал 9, с. Бял бряг, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 362.

Площ на УПИ ХVІ-362, кв.9 след изменението – 563 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланова - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – ст.специалист „ТСУ“

 


З А П О В Е Д

№572,

гр. Смядово, 02.09.2019г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.№94-Р-86/12.08.

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповеди №63/12.03.1929г., №505/21.03.1929г. Заповед за изменение на кадастрален план №522/15.08.2019г. за изменение на ПИ с пл.№ 39, с. Риш на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІІ-39 в квартал 5, с. Риш, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 39.

  Площ на УПИ ІІІ-39, кв.5  след изменението – 1801 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Семова - геодезист с ППП рег. №04349.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

Изготвил:/п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“