Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово

понеделник, 13.08.2018 г.

З А П О В Е Д

№366,

гр. Смядово, 27.07.2018г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.№556/26.07.2018г. от Сузана Ангелова Михайлова,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №63/12.03.1929г., №505/21.03.1929г. и изменен със заповед №115/01.12.1970г. и №367/07.07.2016г., Заповед за изменение на кадастрален план №366/27.07.2018г. за новообразувани ПИ с пл.№ 490, с. Риш на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот  XI-252 в квартал 65, с. Риш, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 490. За УПИ ХІ-252 се отрежда за ПИ 490 и се изменя на УПИ ХІ-490 от кв.65 по плана на с.Риш, общ.Смядово, обл.Шумен.

  Площ на УПИ XI-490, кв. 65  след изменението – 1292 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал:  /п/

арх. Диана Касчиева - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“

 


З А П О В Е Д

№397,

гр. Смядово, 13.08.2018г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.№555/26.07.2018г. от Сюлейман Мехмедов Сюлейманов и Джемиле Мехмедова Сюлейманова,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №63/12.03.1929г., №505/21.03.1929г. и изменен със заповед №1012/28.12.2009г., Заповед за изменение на кадастрален план №365/27.07.2018г. за изменение на ПИ с пл.№ 170, с. Риш на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот  ІІІ-170 в квартал 52, с. Риш, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 170.

  Площ на УПИ ІІІ-170, кв. 52  след изменението – 1417 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Юмер Мустафа - геодезист с ОПП рег. №39043.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Диана Касчиева - Главен архитект

Изготвил:/п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“