Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово

понеделник, 03.09.2018 г.

З А П О В Е Д

437,

гр. Смядово, 31.08.2018 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 ЗУТ, Заповед № 362/27.07.2018г. - разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол  №17/30.08.2018г. и заявление с вх.№ 558/26.07.2018г. от Мария --- Митева, собственик съгласно - Нотариален акт №137, рег. №3805, том VІІІ, дело 786/2016г., вписан в Служба по вписванията гр.Велики Преслав под №41, том Х, вх.рег. № 3043, дело 1810/2016г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №470/15.11.1927г., №3122/23.11.1927г. и изменен със Заповед №301/22.04.2005г. в обхват: урегулиран поземлен имот VІ-136 от кв.6а, с.Кълново, общ. Смядово, като се извърши делба и се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

Площ на новообразуван УПИ VІ-136, кв.6а – 943 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ VІІІ-136, кв.6а – 500 кв.м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, кафеви линии и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Пекарек - геодезист с ППП рег. №04308.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово


З А П О В Е Д

№ 438,

гр. Смядово, 31.08.2018 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ,  Заповед № 353/20.07.2018г. за разрешение за изменение на ПУП-ПР на Кмета на Община Смядово, Удостоверение №25-136328/27.08.2018г. на Началник на СГКК-Шумен, Решение по т.3 на Об.ЕСУТ протокол  №17/30.08.2018 г. и постъпило заявление с вх.№ 516/12.07.2018 г. от „Балкан Гранд“ ООД, представлявано от Ивар Хансен, съгласно:

• нот.акт № 170, том ІV, рег.№ 2326 дело483/2010г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав под № 78, том ІV, дело 686/2010г., ПИ 67708.306.136 по кадастралната карта на гр.Смядово;

• нот.акт № 180, том ХІ, рег.№ 4433 дело1067/2012г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав под № 89, том VІІІ, дело 1486/2012г., ПИ 67708.306.135 по кадастралната карта на гр.Смядово,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ХV-182 и ХVІ-181 от квартал 15, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като дворищнорегулационните линии се поставят по имотните граници на проектни ПИ 67708.306.658 и 67708.306.659 по кадастралната карта на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Площ на новообразуван УПИ ХV-658, кв.15 – 1755 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ ХVІ-659, кв.6а – 3016 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Хараланов – геодезист ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово


З А П О В Е Д

№ 440,

гр. Смядово, 31.08.2018 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, Заповед за допускане №367/27.07.2018 г. на Кмета на Община Смядово, и заявление с вх.№ 562/26.07.2018 г. от Тодор --- Атанасов, като собственик и Пълномощник (рег. № 302 и № 303/2018г.) на Иван --- Цанин съгласно:

• нот. акт №16, том ІІ, рег.№370, дело №429/1988г. за УПИ ІІІ-258 от кв.7, представляващ ПИ с идентификатор 67708.305.677 по КККР на гр.Смядово;

• нот.акт №17, том ІІ, рег.№371, дело №430/1988г. за УПИ ІІ-258 от кв.7, представляващ ПИ с идентификатор 67708.305.676 по КККР на гр.Смядово;

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ , одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ-258 и ІІІ-258 от кв.7, ПИ с идентификатори 67708.305.677 и 67708.305.676  по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл.Шумен, като вътрешните регулационни линии да съответстват със съществуващите граници на поземлените имоти по кадастралната карта на гр.Смядово.

Площ на УПИ ІІ-676 от кв.7 – 567 кв.м.

Площ на УПИ ІІІ-677 от кв.7 – 538 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от Хараланов - геодезист с ППП рег. №04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово