Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово

понеделник, 12.11.2018 г.
З А П О В Е Д

№ 571

гр. Смядово, 07.11.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с опазването и правомерното  ползване на  единични и групи  дървета в населените места,  поземления фонд, край реки, напоителни канали, дерета, синори, пътища и др.

НАРЕЖДАМ:

За опазване и правомерно ползване на дървесната растителност извън горския фонд се преустановяват огледите и свързаните с тях становища  и разрешения за премахване  на дървета на територията на Община Смядово за периода от 08.11.2018 г. до 31.03.2019 г.

Преустановяването на огледите и издаване на становища и разрешения за извършване на премахване на дървета се налага от невъзможността да бъде извършена преценка за целесъобразност от екологична гледна точка, поради настъпване на зимния период и свързаната с него прекратена активна вегетация на дървесните видове.

Изключения ще се допускат само и единствено за случаите, когато са свързани с изпълнение на инвестиционни намерения или когато е наложително предприемането на действия, касаещи осигуряването на безопасността при аварийни ситуации.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез местните медии, информационното табло  и сайта на общинска администрация.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ирена Вълчева – старши специалист ИРТТ в Община Смядово.