Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди на Кмета на община Смядово

петък, 07.12.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 625,

гр. Смядово, 06.12.2018 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, Заповед за допускане № 596/20.11.2018г. на Кмета на Община Смядово за допускане за изменение на ПУП ПР, решение по т.3 на Об.ЕСУТ протокол  № 24/06.12.2018г. и постъпило заявление с вх.№94-И-6/01.11.2018г.

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със заповеди №63/12.03.1929 г., №505/21.03.1929 г. и изменен със заповед №1012/28.12.2009, в обхват: урегулиран поземлен имот VІІ-155 от квартал 49, с. Риш, общ. Смядово, обл. Шумен, като се раздели на два самостоятелни УПИ по същесвуващи имотни граници на дв.491 и дв.№155.

Площ на новообразуван УПИ ХІІІ-491 от кв.49 – 1158 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ VІІ-155 от кв.49 – 1031 кв.м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни, линии и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Велислав Харалнов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово

Изготвил: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“


З А П О В Е Д

№ 626,

гр. Смядово, 06.12.2018 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 ЗУТ, Заповед за допускане № 495 / 04.10.2018 г. на Кмета на Община Смядово за допускане за изменение на ПУП ПР, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  №  24 /06.12.2018 г. и заявление с заявление с вх.№620/16.08.2018г.

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №РД-25-527/04.06.1987г. и изменен със заповед №577/16.11.2004г., №542/15.07.2005г. и №892/06.11.2009г., в обхват: урегулирани поземлени имоти: VII-122 и XI-122, кв. 10, с. Черни връх, общ. Смядово, обл. Шумен, като двата се обединят в УПИ VІІ-122 и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот дв.пл.№122.

Площ на новообразуван УПИ VII-122, кв.10 – 1114 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 0032.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА/п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“


З А П О В Е Д

№ 627,

гр. Смядово, 06.12.2018 г.

На основание чл.129, ал.2  и Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Заповед за допускане на ПУП-ПР № 597/20.11.2018г. на Кмета на Община Смядово, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол  № 24/06.12.2018г. и заявление с вх. №94-П-1/25.10.2018г. и №94-Н-2/25.10.2018г.

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със заповеди №365/01.11.1927г., №2418/08.11.1927г. и изменен със заповед №274/27.04.2006г. Заповед за изменение на кадастрален план №564/02.11.2018г. за  ПИ 34а, 34б и 34в от кв.46, с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ-34 и ІІІ-34 от квартал 46 с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен, като за УПИ  ІІ-34 се извърши делба по съществуващи имотни граници на ПИ 34а и 34б. За УПИ ІІІ-34 от кв.46  дворищно-регулационна граница се поставят в съответствие с имотните граници на дворище пл.№34в.

Площ на новообразуван УПИ II-34а от кв.46 – 1396 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ  VII-34б от кв.46 – 1345 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ IІI-34в от кв.46 – 1471 кв.м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Мирославов  - геодезист с ППП рег. № 39025.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“


З А П О В Е Д

№ 628,

гр. Смядово, 06.12.2018 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ, Заповед за допускане №598/20.11.2018г. на Кмета на Община Смядово, и заявление с вх.№ 94-В-9/12.11.2018 г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ , одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. и изменен със заповеди № 478/14.08.2014г. от №121/22.03.2018г. в обхват: урегулирани поземлени имоти І-1174, ІІ-1174, ІІІ-1174 от квартал 77, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като трите урегулирани поземлени имоти се обединят в един УПИ ХІХ - 460 от кв.77 по имотни граници на ПИ с идентификатор 67708.308.460 по КККР на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Площ на новообразуван УПИ ХІХ - 460 от кв.77 – 2381 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Илия Илиев - геодезист с ППП рег. №12542.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – ст.специалист „ТСУ“


З А П О В Е Д

№ 630,

гр. Смядово,06.12.2018 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.№94-Б-2/20.11.2018г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №373/03.04.1967г. и изменен със заповед №325/03.08.2012г. Заповед за изменение на кадастрален план №599/21.11.2018г. за ПИ с пл.№ 439  с. Янково, на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот IIІ-439 в квартал 38, с. Янково, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот дв.пл.№ 439.

 Площ на УПИ ІІІ-439, кв.38  след изменението – 1151 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Хараланов - геодезист с ППП рег. №04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА/п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“