Република България ● Община Смядово

Езици

Заповеди за предстоящи търгове

петък, 30.03.2018 г.

З А П О В Е Д

 

№  137

гр. Смядово,  30.03.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Н А С Р О Ч В А М:

 

 1. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя (общинска собственост, стопанисвана от общината) за срок от 5/пет/ стопански години, считано от стопанската 2018-2019 година,  на следните имоти в землище на гр. Смядово:

 

 1. Търговете да се проведат за всеки имот отделно при начални тръжни цени съгласно графа 6 от таблицата.
 2. Търговете да се проведат на 19.04.2018 година /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Община Смядово по редa посочен в таблицата по т.I.
 3. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 4. Тръжни документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен ден до 15:00 часа на 18.04.2018 г. включително.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат за всеки имот по отделно депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота (графа 7).
 6.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:00 часа на 18.04.2018 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 16:30 часа на 18.04.2018г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано името на кандидата и имота, за който ще се участва.
 8. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.
 1. Оглед на имотите може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва в брой или по банков път.
 3. Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:
 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.
 1. Съгласно чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг се проведежда само в случай, че са се явили най-малко:
 1. трима от членове на комисията;
 2. двама кандидати или са подадени 2 молби за участие за сътоветния имот;

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.


З А П О В Е Д

№  128

гр. Смядово,  27.03.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Н А С Р О Ч В А М:

 

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен от 100 (сто) кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 67708.202.48 (шест седем седем нула осем точка две нула две точка четири осем)  за срок от една календарна година.
 2. Съгласно чл.22, т.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги ОПРЕДЕЛЯМ начална тръжна цена на месечен наем в размер на 1,00/един/  лв. за 1 /един/ кв.м., възлизаща на сумата от 100,00 лв. /сто лева/ без включен ДДС.
 3. Търгът да се проведе на 19.04.2018 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, гр.Смядово, пл.”Княз Борис І” № 2.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 5. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 12.00 часа на 18.04.2018 година в касата на Община Смядово.
 6. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.00 часа на 18.04.2018 година в Информационния център.

 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

 

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок заявление за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

           

            Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.