Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 25.11.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 25.11.2010г. /четвъртък/ от 15.30часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Осигуряване на средства за дейността на Асоциация ВиК, обхващаща обособена територия на "Водоснабдяване и канализация-Шумен"ООД.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 2. Корекция в разпределението на целевата субсидия и собствените бюджетни средства за капиталови разходи в Община Смядово през 2010г.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община
 3. Споразумение за сътрудничество между Община Смядово, Министерство на културата, програма на ООН за развитие на читалищни библиотеки в общината.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 4. Продажба чрез публичен търг на поземлен имот №1067, кв.69, кад. №67708.308.32 по плана на гр. Смядово, частна общинска собственост, АОС №186/22.02.2000г., на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 5. Провеждане на процедура за предоставяне на концесия за воден обект-язовир "Александрово", с. Александрово, община Смядово.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 6. Докладни и питания.