Република България ● Община Смядово

Езици

Заседание на Общински съвет на 29.03.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет, СВИКВАМ заседание на Общински съвет Смядово на 29.03.2010г. /понеделник/ от 15.00 часа в Конферентната зала на Община Смядово при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2010 година в Община Смядово.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 2. Приемане на общинска програма за закрила на детето - 2010 година.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 3. Отчет на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Смядово за 2009 година.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината.
 4. Кандидатстване по Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, Операция  4.1: "Дребномощабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова помощ: ВС161РО001/4.1-03/ 2010"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини" Бюджетна  линия:   BG161PO001/4.1-03/2010 на Оперативна програма "Регионално развнтие" 2007 - 2013 година.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 5. Ползване на бюджетни средства за разплащане на разходи по проект.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на община
 6. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот в кв.2”а” по плана на с.Веселиново, община Смядово, на основание чл. 36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост.
  Докл.:Д-р Севи Севев - кмет на общината
 7. Докладни и питания.

Председател на Общински съвет - Смядово: М.Жечев