На 14.05.2014г. във физкултурния салон на СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ще се проведе  Четиринадесета национална ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя”Сайтът на Регионалната инспекция по околната среда и водите е най-прозрачна сред институциите в областта, показва изследване на Програма "Достъп до обществена информация". Според проучването нито една институция или община не е постигнала максимума от точки.

Това е проучване, което оценява интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт в страната. За периода 3 февруари – 3 март 2014 г. са прегледани и оценени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

На второ място по прозрачност е класирани сайтовете на община Смядово и община Шумен. Първите три институции са получили съответно – 42.5 и 36.1 точки от максималните 69.4.

На последните места по прозрачност са сайтовете на община Върбица, Областна администрация – Шумен и община Каолиново съответно с 20.0, 18.1 и 16.1 точки.

По време на проучването 118 институции не са отговорили изобщо, от които 4 са министерства. Това са Министерството на инвестиционното проектиране, което е на последно място в рейтинга на централните органи на власт, Министерството на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерството на регионалното развитие.


Заповед пожароопасен сезон 2014 г.


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за държавен служител за длъжността: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация Смядово.


Заповед № 108 гр. Смядово, 28.02.2014г. за определяне на райони в горски територии, разпределени по видове собственост и землища, попадащи в териториалният обхват на ТП „ДГС-Смядово”, в които пашата на селскостопански животни е забранена!

Заповед № 117 гр. Смядово, 28.02.2014 г. В срок до 31 март 2014 година да се регистрират в Община Смядово всички собственици на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски. След изтичане на срока разрешителни по чл.6 от Наредба № 6 от 20.03.2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине източнобалканска порода и нейните кръстоски няма да бъдат издавани.


КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация Смядово. - Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция ”Специализирана  администрация” в общинска администрация Смядово. - Обявление

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

За длъжност Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към  общинска администрация  - Смядово, със седалище и адрес: гр./с./Смядово, пл.” Княз Борис І” № 2

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1. степен на образование – висше „бакалавър”

2. професионален опит – 4 години

3. ранг – ІІІ младши

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

Кандидатите да отговарят на условията на чл.7, ал.1 от ЗДСл:

1. да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да са дееспособни лица;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

4. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”;

III. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията:

 

а) Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност; познаване на стратегията и целите на администрацията и на съответното структурно звено)

Да

Не

Х

б) Управленска компетентност (способност, за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; умения за разпределение на задачите в работната група; способност за мотивиране и развитие на членовете на екипа)

Да

Не

Х

в) Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи; разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях на базата на разполагаемите ресурси и срокове)

Да

Не

Х

г) Комуникационна компетентност (умения за изготвяне на доклади и други документи, които правилно отразяват ситуацията и са в съответствие с правилата за разработване на основни писмени документи; способност за ефективно устно изразяване пред групи)

Да

Не

Х

д) Компетентност за работа с потребители (познаване на основните групи потребители на дейността, която се осъществява в рамките на тази длъжност; способност да се обясняват сложни решения и правата на потребителите ясно и непредубедено)

Да

Не

Х

е) Компютърна компетентност (познаване на основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността)

Да

Не

Х

ж) Други специфични за длъжността и за отдела изисквания

Да

Не

Х


ПОКАНА

 

Уважаеми съграждани и заинтересовани страни за бъдещето развитие на община Смядово, със Заповед на Кмета на община Смядово е сформиран екип и е  създадена необходимата организация за изготвяне на проект на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината - Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020г.

 

Най – учтиво Ви каня на публично обсъждане и съгласуване на изготвения проект на общински план за развитие  за периода 2014-2020г.

Дискусиите  ще се състоят на:

 • 19.02.2014г. от 15.30 часа в конферентната зала на общинска администрация -  Смядово  със общинските съветници и представители на бизнеса;
 • 20.02.2014г. от 14.30 часа в конферентната зала на общината с представители от  сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и култура.

Надяваме се на Вашето присъствие, за да можем заедно да обсъдим  Вашите предложения за подобряване на качеството на живот и конкурентоспособността на община Смядово.

Надяваме се на Вашата  активност и инициативност  в обсъждането и съгласуването  на основния стратегически документ за развитието на общината !


 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с обнародването в ДВ, бр.104 от 03.12.2013г. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, ви уведомяваме следното:

 

1. В чл.4а се създава ал.4 със следното съдържание : „Право по ал.1 може да се осъществява и след одобряването на окончателните списъци по чл.4”.

Това означава, че титулярите на жилищноспестовните влогове, включени в окончателните списъци, т.е. тези определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен включително  по реда и при условията на ал.2 и ал.3 от същата разпоредба.

Новите титуляри заемат мястото на прехвърлителя в съответния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ със заповед на кмета на общината. Така одобрените заповеди за промяна на титуляри се изпращат съответно в ИО на Национален компенсационен жилищен фонд и клоновете на Банка ДСК – ЕАД.

2. Съгласно § 4 в преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /обн., ДВ бр.100 от 2008г.; изм.бр.44 и бр.99 от 2009г./ в § 11, ал.3 думите „ в срок до 5 години от влизането в сила на този закон” се заменят с „в срок  до 30.11.2016година включително.”

Това означава, че без прекъсване е налице удължаване на срока за упраняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова до 30.11.2016г. включително.

 

МЕСТНА КОМИСИЯ

По чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

При община Смядово

 


 

О Б Я В А

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява прием на заявления декларации за включване в проект „Обществена трапезария”. Приемът на документите се извършва в Информационния център на Община Смядово всеки работен ден. Проектът „Обществена трапезария” ще се изпълнява в периода 01.01.2014 – 30.04.2014 и от 01.10.2014-31.12.2014. Комисия, назначена от Кмета на община Смядово ще определи 50 лица от общината, които отговарят на изискванията на проекта, а именно: Лица на социално подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност и др./. Те ще получават топъл обяд и хляб всеки работен ден в упоменатите периоди.

 С европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво са удостоени 16 български общини за периода 2013-2015 г., съгласно решението на националната Комисията за присъждането му.

Европейският етикет е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа (СЕ). Той представлява сертификат за цялостно качество на управлението в общината. Присъжда се по единни критерии и процедури в страните от Европа, разработени от СЕ.


Национален орган, акредитиран за целта от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и др.


На своите заседания в рамките на Втората процедура Комисията одобри 16 общини, които са доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.


Общините, на които е присъден Етикета за 2013-2015 г., са: 
Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище.

Тържественото връчване на европейския Етикет за иновации и добро управление на удостоените общини ще се състои в рамките на Деветата Годишна среща на местните власти в курорта „Албена”, по време на пленарната сесия на 14 октомври от 14.30 ч. 

 


„Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово”


Заповед №342/31.07.2013г. на Кмета на Община Смядово


 

ПРОЕКТ

„Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване  на дублиращи функции”

Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет  1.1. Ефективна структура на общинската администрация

финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-8/12.10.2012

от Оперативна програма  „Административен капацитет”

Обща стойност на проекта:                                      65 906,44 лв.,

от които:

85% от Европейския социален фонд                         56 020,47 лв.

15% Национално съфинансиране                                9 885,97 лв.

Продължителност на проекта:                                18 месеца

Начало на проекта:                                                      12.10.2012 г.

Приключване на проекта:                                           12.04.2014 г.

Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

Основна цел на проекта: Развитие и оптимизиране на организационната структура на Община Смядово за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност в работата на администрацията.

 

Специфични цели:

 1. Премахване на дублиращите функции и организационно преструктуриране на администрацията за повишаване качеството и бързината на предоставяните услуги.
 2. Актуализиране и разработване на нови вътрешни документи, правила, инструкции и наръчници за подобряване работата на служителите в общинската администрация.
 3. Подобряване на обслужването и удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Дейност 3 – Кръгла маса „Подобряване на административната и организационна  структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции”

Дейност 4 – Извършване на функционален анализ в общинска администрация Смядово, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 5 – Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура

Дейност 6 – Семинар „Ефективна, бърза и икономична общинска администрация Смядово”

Дейност 7 - Информация и публичност

Основна целева група по проекта: Служителите в Общинска администрация Смядово.

Изборът на тази целева група се обуславя от нейната основна функция, а именно – осъществяване на местното самоуправление и предоставяне на административни услуги в община Смядово като самостоятелна административно - териториална единица. Служителите в администрацията осъществяват вменените им с длъжностни характеристики задължения, без оглед на повтарящите се и дублиращи функции и отговорности. За да се повиши ефективността и качеството на тяхната работа те имат нужда от оптимизация на организационната структура, преразпределяне на задълженията и отговорностите, премахване на дублирането на функции и осигуряване на балансирана натовареност на всички служители в администрацията.

Крайни бенефициенти или тези, които ще се възползват от резултатите на проекта в дългосрочен план са всички жители на община Смядово и граждани от други населени места, ползващи административни услуги на територията на общината.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Извършен функционален анализ в общинска администрация Смядово включващ следните елементи:

-          Анализ на релевантността на администрацията

-          Анализ на ефективността на администрацията

-          Анализ на ефикасността на администрацията

-         Изготвен План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията

-         Разработени предложения за промени в Устройственият правилник на администрацията и оптимизиране на структурата

2. Разработена Стратегия за организационно развитие на администрацията

3. Актуализирани вътрешни правила за работа на администрацията

4. Актуализирана Система за финансово управление и контрол

5. Разработена инструкция за документооборота

6. Разработени вътрешни правила за подготовка и изпълнение на процедури по ЗОП

7. Разработени Наръчници за работата, отговорностите, функциите, дейностите, документите по отдели в администрацията

8. Проведена Кръгла маса „Подобряване на административната и организационна  структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции”

9. Проведен семинар „Ефективна, бърза и икономична общинска администрация Смядово”

10. Проведени две пресконференции за популяризиране на проекта пред местната общност.

БЕНЕФИЦИЕНТ:

Община Смядово, Област Шумен

гр.Смядово, пл. „Княз Борис I” №2

За повече информация:

Община Смядово

гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2

тел. 05351 / 2033 от 9 до 17 часа


 

СЪОБЩЕНИЕ

За възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. ”бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 г. е необходимо:

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от Информационния център на Община Смядово или да бъде свален от интернет-сайта на Общината - www.smyadovo.bg

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Копие от документ за собственост на земеделската земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;
 • Копие от удостоверение за банкова сметка.
 • Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;
 • Пълномощно рег.№........... от дата: .................... /при необходимост/, в случай, че имотът не е собственост на лицето, подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или в случай, че имотът/тите има/имат двама и повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници;
 • Адрес, телефон/GSM, e-mail за контакти;
 • Декларация, че собственика/съсобственика/наследника/наследниците не е/са извършвал/и разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/тите;
 • Други допълнителни документи, ако има такива.

3. Заявлението се подава по един от следните начини:

 • в Информационен център в Община Смядово;
 • чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2 /препоръчано до Община Смядово/;

4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собсвеника/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно:   Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“  по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.

Заявление

Декларация


Заповед 196/22.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 186/18.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 184/18.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 178/17.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Aнкета на Министерството на физическото възпитание и спорта


Заповед 152/11.03.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 118/11.03.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Формула за финансиране на бюджетната 2013 г. в Община Смядово

Корекция


Заповед №РД 49-583/21.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-599/21.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Списък на поземлениете имоти притежаващи характеристиката на гора по смисълна на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите в община Смядово


Решение 119 за изграждане на ,,Интегриран проект за воден цикъл на гр. Смядово"


Заповед №РД 49-554/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-515/23.11.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-555/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-526/04.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-546/10.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-556/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-516/23.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии


Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци


Заповед на № РД49-412/29.09.2012 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии


Заповеди на одобрените от Директора на Областна дирекция "Земеделие"Шумен споразумения за разпределение на масиви за ползване за землищата от община Смядово за стопанската 2012-2013 година.

землище Желъд

землище Кълново

землище Ново Янково

землище Черни връх

землище Бял бряг

землище Смядово

землище Янково


Заповед - Забранява се къпането във водните обекти на територията на община Смядово


Заповед - Забранява се тютюнопушенето на обществени места в община Смядово


Забранява се: Пашата на селскостопански животни на територията на Община Смядово в следните горски територии, разпределени по видове собственост и землища.


Заповед № 86 за посещението на местата около водоемите


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

З А П О В Е Д

,

гр. Смядово, ……….2014г.

на Кмета на Община Смядово

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ

І.ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация - Смядово.

ІІ. КАНДИДАТИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

7.да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по екология и опазване на околната среда; ІІІ.МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. степен на образование – висше степен „бакалавър”;

2. професионален опит – 4 години;

3. или ранг –ІІІ младши;

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, НОСЕЩИ ПРЕДИМСТВО НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието:

· Екология и опазване на околната среда;

· Завършено образоване в сферата на хуманитарните дейности;

· Опит в разработването на стратегии, планове, програми свързани с регионалното, териториалното и селищното развитие и др.;

· Опит в управление на проекти финансирани със средства от ЕС;

· Опит в областта на обществените поръчки;

2. Компютърна грамотност;

V.ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ: Участва при формирането и провеждането на държавната и общинската политика в общината съгласно дейността и функциите на отдела. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни становища, оценки и решения по проблемите касаещи местни данъци и такси, екология, хуманитарни дейности и регионалното развитие на общината, както и по всички въпроси касаещи длъжността. Да взема стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на регионалното развитие на общината.

.ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководство, организация, координация и осъществяване на контрол в отдел “Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци””.

VІІ.КОНКУРСЪТ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

· Решаване на тест

· Интервю

VІІІ.КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА подават писмено заявление за участие в конкурс за съответната длъжност, по образец - съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като представят следните документи:

1. документ за самоличност;

2. пълномощно /при подаване на документите от пълномощник/

3.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: че е пълнолетен/на български/ска гражданин/ка, не е поставен/а под запрещение, не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен/а по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността и компютърна грамотност;

5. копие от документи, удостоверяващи продължителността на придобития професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка/;

6.Автобиография.

ІX.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2 в Информационен център на Общинска администрация, гр. Смядово, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в един централен ежедневник или местен ежедневник.

X.СПИСЪЦИТЕ И ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА се обявяват на таблото, находящо се в Информационен център на Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до един централен ежедневник, Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, да се публикува на сайта на община Смядово и на информационното табло на община Смядово, намиращо се на първия етаж на сградата.

Всички други съобщения и списъци във връзка с конкурса, ще се поставят на Информационното табло на община Смядово.

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово