СЪОБЩЕНИЕ

От 01 октомври 2014г. започват дейностите по проект „Обществена трапезария”. Ще бъде обхванат периодът от 01.10.2014г. до 31.12.2014г. Целта е да се осигури помощ и подкрепа на най-уязвимите групи от населението през зимните месеци. Проектът се реализира благодарение на разбирането и инициативността на Министерството на труда и социалната политика, което осигурява средствата за устойчивост на услугата. В община Смядово дейностите по проекта се реализират  за шеста поредна година. Безплатен обяд, включващ супа, основно ястие и хляб ще бъде предоставян на 50 лица от целевите групи: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Всички лица, от желаещи да ползват услугата могат да подават заявления-декларации в Информационен център на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, ет. 1, всеки работен ден до 26.09.2014г. до 15:00 часа. Комисия, назначена от Кмета на община Смядово, ще определи лицата, които ще ползват услугата. В своята работа, комисията стриктно ще спазва условията за подбор на бенефициентите по проекта, заложени в проекта. Всички одобрени ползватели на услугата ще получат уведомителни писма.

 


 

 

В секция Провеждане на избори за Народно събрание - 5 октомври 2014 година са публикувани

избирателните списъци.

 


 

 

22-08-2014

 

 

ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО

ОСВЕДОМЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 22.08.2014 г. Община Смядово публикува в Регистъра на обществените поръчки и на интернет страницата си в секция „Профил на купувача” обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Строително-монтажни работи по проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.

 

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

 

 


 

 

ВАЖНО!!!

Във връзка с предстоящ плануван ремонт за смяна на съществуваща прелезна настилка с еластична настилка на ЖП прелез на км. 25+340 в гара Смядово по 26-та жп линия по път SHU1133/ІІ-73, Смядово-Веселиново/ - жп гара Смядово - Смядово/ІІІ-7302/, прелезът ще бъде затворен за движение на МПС на 26-08-2014 от 05:30 до 17:00 на 28-08-2014.

За да се избегне прекъсване на движението на МПС, съгласно разработения проект по част ВОД е формиран обходен маршрут през жп прелез на път ІІІ-7302/Смядово-В. Преслав/.

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община СМЯДОВО стартира инициатива „НАЙ-ДОБРЕ ПОЧИСТЕНА УЛИЦА“, която е посветена на ЧЕСТВАНИЯТА ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 45 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА Смядово за град.  Инициативата има конкурсен характер и нейната цел е всички, които живеем в този град, да посрещнем празника в една привлекателна среда, за което да се гордеем,  имайки личен принос. Идеята е да облагородим пространството, около което живеем. Целта е да се стимулира активността на всички нас, живеещи в град Смядово. Важно е желанието, пространството около нас да стане по-подредено и красиво.

За челните места могат да се конкурират, както  индивидуални жилищни сгради, така и жилищни блокове.

Със Заповед на Кмета на община Смядово, ще бъде сформирана комисия, която ще запечата със снимков материал как е изглеждало пространството преди, и как изглежда след неговото почистване и благоустрояване.

КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ:

· І. ОБЩА БЛАГОУСТРОЕНА ПЛОЩ – 20 ТОЧКИ, което включва:

· Добре оформени и проходими тротоарни площи, почистени от трева; /без строителни материали,  дърва и МПС/ - 5 ТОЧКИ;

· вложени материали – 5 ТОЧКИ

· Добре  поддържани и боядисани огради на къщи – 5 ТОЧКИ;

· Пътната настилка  с добра проходимост – 5 ТОЧКИ;

· ІІ. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – 20 ТОЧКИ;

· При липса на тротоар, добре поддържани, окосени и оформени тревни площи – 10 ТОЧКИ;

· озеленяване – висока растителност и храсти – по 5 точки всяка;

· цветя – 5 ТОЧКИ;

· ІІІ. ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА – 30 ТОЧКИ.

Класираните на първо, второ и трето място ще получат награди. Всички участници ще получат грамоти за участие в конкурса.

Желаещите да се включат в инициативата е необходимо да подадат заявление по образец за участие в конкурса. В заявлението се вписват  данни за участниците в конкурса, минимален брой – пет индивидуални жилищни сгради, и се определя  местоположението на пространството, което ще бъде почистено, като минималното почистено пространство да е 200метра.

Заявления за участие в  конкурса „НАЙ ДОБРЕ ПОЧИСТЕНА УЛИЦА” ще се приемат  до  17.00 часа на 21 август 2014 г./петък/.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29.08.2014г. от Кмета на общината, г-жа ИВАНКА ПЕТРОВА, в 20.00 часа на централен площад град Смядово, когато е и заключителната част на тържествата по повод 45 години от обявяването на СМЯДОВО  за град.

Заявленията се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите - Община Смядово, пл. „Княз Борис І“ 2  или на е-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg. За повече информация можете да се обърнете към ДИМИТРИНА МАРИНОВА – началник отдел в община Смядово на телефон 05351/2033 .

 

Заявление за участие в конкурса можете да изтеглите от тук.

 

 


 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

ПОДАЛИ  ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

ПО  чл. 69 и чл. 70  от ППЗСПЗЗ

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

УВАЖАЕМИ  СОБСТВЕНИЦИ  И ПОЛЗВАТЕЛИ,

На основание чл.72, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, ръководството на Общинска служба по земеделие – гр. Смядово, Ви уведомява, че са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на територията на Община Смядово изложени  в  Общинска служба по земеделие – гр. Смядово.

Съгласно чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри и карти могат да се правят до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности.

 

 

 

НЕДКО ВЕЛИНОВ

Началник Общинска служба по земеделие

гр. Смядово

 

График

 


 

Асоциация

Жени без остеопороза

ОБЩИНА СМЯДОВО


ПОКАНА

Дата: 26 август 2014 г. /вторник/

Място: Музеен комплекс

гр. Смядово

Час: от 10,00 до 13,00 часа

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза

с

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Цена: 10,00 лв

Предварително записване на тел.:0884 930 854

За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел. 0884 71 44 39


 

9 ОБЩИНИ ПОЛУЧИХА ДОГОВОРИ ЗА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА В РИСК“

 

Кметове и представители на 9 общини получиха договорите си за изпълнение на проекти по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“, на церемония в Министерството на образованието и науката на 29-07-2014.

Средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и са в размер на 2 244 037 евро. Общините, които ще ги усвояват чрез одобрените си проекти, са Плевен, Смядово, Мездра, Средец, Павликени, Садово, Каварна, Исперих и Сливен.

Договорите бяха връчени от министър  проф. Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца. „Сега тези деца са почти 10%, нашата цел е да го намалим, а този ни стремеж съвпада и с амбициите на европейските ни колеги. Всички тук сме убедени, че ключът към благополучието, към развитието – това е образованието“, каза проф. Клисарова.

Основна цел на компонента е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Проектите са насочени към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

Проектните предложения съдържат аргументи и доказателства за обхващане на поне 200 деца от целевата група. Във всеки проект са включени дейностите в най-малко 5 общински детски градини и поне по 3 възпитатели/педагози в детска градина.

 

Кметовете и представителите на общините, спечелили финансиране по Компомент „Деца в риска“, благодариха и заявиха, че това е още една възможност да помогнат на децата в неравностойно социално положение в районите си. „Най-ценното е, че ще можем да привлечем в детските градини деца от бедни семейства, ще им дадем възможност да се подготвят за постъпване в училище и ще им  осигурим обучение по български език, което е много важно за задържането им в образователната система“, каза ръководителят на проекта за община Средец  Маргарита Стойчева.

 

 


 

ПОКАНА

 

за участие в заключителна пресконференция по проект

Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

На 29 юли 2014 г., от 15:00 часа, в административната сграда на Община Смядово, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация Смядово”, финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Договор с рег.№ 13-13-49 от 12.11.2013 г.

Проектът беше насочен към разработване на планови и стратегически документи на Община Смядово за новия програмен период 2014-2020 г. и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

Община Смядово кани медиите, широката общественост и гражданите да се запознаят с изпълнените дейности и постигнатите резултати от проекта!

 

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с високите температури на територията на страната и свързания с това висок риск от възникване на горски пожари, призоваваме всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, в т. ч. и в земеделски земи.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община СмядовоЗ А П О В Е Д

№  404

гр. Смядово,  08.07.2014 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 84 по Протокол № 7/26.04.2012 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, както и училищни земи, стопанисвани от общината, за срок от 10 години, находящи се в землището на с.Жълъд, представляващи следните поземлени имоти:

имот № 050001, общинска собственост, с начин на трайно ползване – посевна площ, местност „До Камчия”, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена 19.00 лв. /деветнадесет лева /;

имот № 037006, общинска собственост, с начин на трайно ползване – посевна площ, местност „Моста”, с площ от 1.200 дка, при начална тръжна цена 12.00 лв. /дванадесет лева/;

имот № 010010, общинска собственост, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 5.370 дка, при начална тръжна цена 53.70 лв. /петдесет и три лева и седемдесет стотинки/;

имот № 010014, общинска собственост, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 2.999 дка, при начална тръжна цена 29.99 лв. /двадесет и девет лева деветдесет и девет стотинки/;

имот № 010002, училищни земи, стопанисвани от общината, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 14.403 дка, при начална тръжна цена 144.03 лв. /сто четиридесет и четири лева и три стотинки/;

2.  Търгът да се проведе на 22.07.2014 година /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Община Смядово.

3. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

4. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 14.00 часа на 21.07.2014 година в касата на Община Смядово.

5. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.00 часа на 21.07.2014 година в Информационния център.

 

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Молба по образец.

2. Копие на документ за самоличност за физически лица.

3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово.

4. Документ за внесен депозит.

5.  Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ.

6. Декларация по образец, че фирмата не се намира в производство на ликвидация и на обявяване в несъстоятелност.

7. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК

8. Декларация за оглед на имота.

9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от НРПУПОИ.

 

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

 

Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;

2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;

3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;

4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;

5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

 

Кмет на Община Смядово

  

 

З А П О В Е Д

№  359

гр. Смядово,  18.06.2014г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци и чл. 4, ал. 4 от Наредба № Iз – 1053 от 19 април 2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, във връзка с Писмо, вх. № 1816/18.06.2014г. на Директора на ОД „Земеделие“, гр. Шумен относно настъпване на „Восъчна зрялост“ на посевите от житните култури на територията на област Шумен и с цел определяне на мерки за пожарна безопасност

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Обявявам настъпването на „Восъчна зрялост“ на житните култури, считано от 19.06.2014г.

II. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Смядово:

1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стънищата.

2. Устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.

3. Забранявам  паленето на стрънища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

4. Забранявам извършването на ремонтни дейности  по линейните обекти преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

5. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

6. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари:

6.1. Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават покрай житни масиви или през горските участъци;

6.2. Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;

6.3. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.

7. Възлагам на физическите и юридическите лица /земеделски производители, председателите на земеделски кооперации/, осъществяващи дейности в земеделките земи:

7.1. Да организират и изпълнят изискванията на Наредба Iз-1053 и уведомят писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;

7.2. Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

7.3. Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро-защитни ивици – изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:

-   пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;

- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;

7.4. Да обособят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;

7.5. Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

7.6. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения  като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;

7.7. Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;

7.8. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън;

7.9. Да оказват необходимо съдействие при провеждане на необходимите противопожарни мероприятия;

7.10. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури, като се спазват изискванията по чл.18 от Наредба Iз -1053;

7.11. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.

8. Забранявам извършването на дейности в земеделските земи и обекти със земеделска техника, която не отговаря на изискванията по чл. 20 от Наредба Iз -1053.

Техниката да се допуска до участие в жътвената кампания след проверка от органите на РСПБЗН и издаване на протокол, удостоверяващ нейната пожарна безопасност (техниката да бъде обозначена със стикер, с холограмен знак и идентификационен номер).

III. Възлагам на кметовете и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите и земеделците, които обработват земеделски земи в землищата на съответните населени места за противопожарните мерки за опазване на житните култури.

IV. При забелязан пожар незабавно да се уведоми службата по пожарна безопасност и защита на населението на тел.112 или дежурния на общински съвет за сигурност на тел. 05351/ 21-63.

V. Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масово осведомяване и да се постави на обичайните места за информация.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места от Община Смядово, РС "ПБЗН"  и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

Изготвил: /п/

Ирена Вълчева

 

Старши специалист

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ПМС 59/2003г. /ДВ, бр.25/)

ОБЩИНА СМЯДОВО

О Б Я В Я В А

На заинтересованите лица и обществеността на Община Смядово, че Общинска администрация Смядово има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на кръгово кръстовище и паркинг по път III -7302 „Смядово – Златар – Драгоево – Велики Преслав“ при км 2+711”.

Инвестиционното намерение на Община Смядово предвижда изграждане на кръгово кръстовище с малък среден остров на вече съществуващо четириклонно пътно кръстовище при км. 2+71 на път III-7302 „Смядово- Златар- Драгоево-Велики Преслав“ с ул. „Генерал Заимов“ и ул. „Начо Гайдов“ в гр. Смядово, изграждане на тротоар и паркинг за обслужване на МПС в района на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово, както и ефективно ограничаване на скоростта на движение чрез изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности от асфалтобетон по път III-7302 в регулационния план на гр. Смядово от км 2+640 до 2+660 в района на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Смядово.

 

Целта на инвестиционното предложение е да се подобри и осигури безконфликтно транспортно обслужване в района средното общообразователно училище в гр. Смядово.

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на обекта.

По време на строителството ще се генерират минимално количество излишни земни маси, които ще се депонират в нарушени терени - общинска собственост. Като отпадък по време на строителството ще се отдели определено количество фрезован асфалтобетон, които ще се използва за подравняване на уличната мрежа в гр. Смядово.

Засегнатата територията от инвестиционното предложение обхваща урбанизираната територия на гр. Смядово и не засяга защитени зони по НАТУРА 2000 и защитени територии, обявени по смисъла на ЗЗТ. Не се очаква трансгранично въздействие.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ - Шумен, ул.”Съединение” №71, ет.4; тел.: 054 / 85 65 27

Община Смядово, пл..”Княз Борис І” № 2 при Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово

тел. за контакт: 05351 / 2130, вътр.110

 

 

Дата: 12.05.2014г.

 

гр. Смядово

 

ИНФОРМАЦИЯ по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС можете да намерите тук.

 
 

На 14.05.2014г. във физкултурния салон на СОУ”Св.Св. Кирил и Методий” гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ще се проведе  Четиринадесета национална ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя”

 

 


 


Сайтът на Регионалната инспекция по околната среда и водите е най-прозрачна сред институциите в областта, показва изследване на Програма "Достъп до обществена информация". Според проучването нито една институция или община не е постигнала максимума от точки.

Това е проучване, което оценява интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт в страната. За периода 3 февруари – 3 март 2014 г. са прегледани и оценени 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

На второ място по прозрачност е класирани сайтовете на община Смядово и община Шумен. Първите три институции са получили съответно – 42.5 и 36.1 точки от максималните 69.4.

На последните места по прозрачност са сайтовете на община Върбица, Областна администрация – Шумен и община Каолиново съответно с 20.0, 18.1 и 16.1 точки.

По време на проучването 118 институции не са отговорили изобщо, от които 4 са министерства. Това са Министерството на инвестиционното проектиране, което е на последно място в рейтинга на централните органи на власт, Министерството на околната среда и водите, Министерство на културата и Министерството на регионалното развитие.


Заповед пожароопасен сезон 2014 г.


Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурса за държавен служител за длъжността: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация Смядово.


Заповед № 108 гр. Смядово, 28.02.2014г. за определяне на райони в горски територии, разпределени по видове собственост и землища, попадащи в териториалният обхват на ТП „ДГС-Смядово”, в които пашата на селскостопански животни е забранена!

Заповед № 117 гр. Смядово, 28.02.2014 г. В срок до 31 март 2014 година да се регистрират в Община Смядово всички собственици на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски. След изтичане на срока разрешителни по чл.6 от Наредба № 6 от 20.03.2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине източнобалканска порода и нейните кръстоски няма да бъдат издавани.


КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация Смядово. - Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция ”Специализирана  администрация” в общинска администрация Смядово. - Обявление

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

За длъжност Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към  общинска администрация  - Смядово, със седалище и адрес: гр./с./Смядово, пл.” Княз Борис І” № 2

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1. степен на образование – висше „бакалавър”

2. професионален опит – 4 години

3. ранг – ІІІ младши

II. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове:

Кандидатите да отговарят на условията на чл.7, ал.1 от ЗДСл:

1. да са български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да са дееспособни лица;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

4. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”;

III. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за експертни или ръководни длъжности в администрацията:

 

а) Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност; познаване на стратегията и целите на администрацията и на съответното структурно звено)

Да

Не

Х

б) Управленска компетентност (способност, за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; умения за разпределение на задачите в работната група; способност за мотивиране и развитие на членовете на екипа)

Да

Не

Х

в) Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи; разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях на базата на разполагаемите ресурси и срокове)

Да

Не

Х

г) Комуникационна компетентност (умения за изготвяне на доклади и други документи, които правилно отразяват ситуацията и са в съответствие с правилата за разработване на основни писмени документи; способност за ефективно устно изразяване пред групи)

Да

Не

Х

д) Компетентност за работа с потребители (познаване на основните групи потребители на дейността, която се осъществява в рамките на тази длъжност; способност да се обясняват сложни решения и правата на потребителите ясно и непредубедено)

Да

Не

Х

е) Компютърна компетентност (познаване на основните софтуерни продукти, които се използват в процеса на работа в рамките на длъжността)

Да

Не

Х

ж) Други специфични за длъжността и за отдела изисквания

Да

Не

Х


ПОКАНА

 

Уважаеми съграждани и заинтересовани страни за бъдещето развитие на община Смядово, със Заповед на Кмета на община Смядово е сформиран екип и е  създадена необходимата организация за изготвяне на проект на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината - Общинския план за развитие /ОПР/ за периода 2014-2020г.

 

Най – учтиво Ви каня на публично обсъждане и съгласуване на изготвения проект на общински план за развитие  за периода 2014-2020г.

Дискусиите  ще се състоят на:

 • 19.02.2014г. от 15.30 часа в конферентната зала на общинска администрация -  Смядово  със общинските съветници и представители на бизнеса;
 • 20.02.2014г. от 14.30 часа в конферентната зала на общината с представители от  сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности и култура.

Надяваме се на Вашето присъствие, за да можем заедно да обсъдим  Вашите предложения за подобряване на качеството на живот и конкурентоспособността на община Смядово.

Надяваме се на Вашата  активност и инициативност  в обсъждането и съгласуването  на основния стратегически документ за развитието на общината !


 

ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с обнародването в ДВ, бр.104 от 03.12.2013г. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, ви уведомяваме следното:

 

1. В чл.4а се създава ал.4 със следното съдържание : „Право по ал.1 може да се осъществява и след одобряването на окончателните списъци по чл.4”.

Това означава, че титулярите на жилищноспестовните влогове, включени в окончателните списъци, т.е. тези определени за правоимащи могат да ги прехвърлят на роднини по права линия, а по съребрена – до трета степен включително  по реда и при условията на ал.2 и ал.3 от същата разпоредба.

Новите титуляри заемат мястото на прехвърлителя в съответния списък по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ със заповед на кмета на общината. Така одобрените заповеди за промяна на титуляри се изпращат съответно в ИО на Национален компенсационен жилищен фонд и клоновете на Банка ДСК – ЕАД.

2. Съгласно § 4 в преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /обн., ДВ бр.100 от 2008г.; изм.бр.44 и бр.99 от 2009г./ в § 11, ал.3 думите „ в срок до 5 години от влизането в сила на този закон” се заменят с „в срок  до 30.11.2016година включително.”

Това означава, че без прекъсване е налице удължаване на срока за упраняване правото на правоимащите за придобиване на жилище и започване изграждането на такова до 30.11.2016г. включително.

 

МЕСТНА КОМИСИЯ

По чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

При община Смядово

 


 

О Б Я В А

ОБЩИНА СМЯДОВО обявява прием на заявления декларации за включване в проект „Обществена трапезария”. Приемът на документите се извършва в Информационния център на Община Смядово всеки работен ден. Проектът „Обществена трапезария” ще се изпълнява в периода 01.01.2014 – 30.04.2014 и от 01.10.2014-31.12.2014. Комисия, назначена от Кмета на община Смядово ще определи 50 лица от общината, които отговарят на изискванията на проекта, а именно: Лица на социално подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност и др./. Те ще получават топъл обяд и хляб всеки работен ден в упоменатите периоди.

 С европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво са удостоени 16 български общини за периода 2013-2015 г., съгласно решението на националната Комисията за присъждането му.

Европейският етикет е основен елемент от прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета и прилагана от Съвета на Европа (СЕ). Той представлява сертификат за цялостно качество на управлението в общината. Присъжда се по единни критерии и процедури в страните от Европа, разработени от СЕ.


Национален орган, акредитиран за целта от СЕ, е Комисията за присъждане на Етикета. Неин председател е министърът на регионалното развитие, а членове са представители на местната и на централната власт, граждански организации, академични среди и др.


На своите заседания в рамките на Втората процедура Комисията одобри 16 общини, които са доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си.


Общините, на които е присъден Етикета за 2013-2015 г., са: 
Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище.

Тържественото връчване на европейския Етикет за иновации и добро управление на удостоените общини ще се състои в рамките на Деветата Годишна среща на местните власти в курорта „Албена”, по време на пленарната сесия на 14 октомври от 14.30 ч. 

 


„Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово”


Заповед №342/31.07.2013г. на Кмета на Община Смядово


 

ПРОЕКТ

„Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване  на дублиращи функции”

Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет  1.1. Ефективна структура на общинската администрация

финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №12-11-8/12.10.2012

от Оперативна програма  „Административен капацитет”

Обща стойност на проекта:                                      65 906,44 лв.,

от които:

85% от Европейския социален фонд                         56 020,47 лв.

15% Национално съфинансиране                                9 885,97 лв.

Продължителност на проекта:                                18 месеца

Начало на проекта:                                                      12.10.2012 г.

Приключване на проекта:                                           12.04.2014 г.

Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

Основна цел на проекта: Развитие и оптимизиране на организационната структура на Община Смядово за по-голяма ефективност, ефикасност и икономичност в работата на администрацията.

 

Специфични цели:

 1. Премахване на дублиращите функции и организационно преструктуриране на администрацията за повишаване качеството и бързината на предоставяните услуги.
 2. Актуализиране и разработване на нови вътрешни документи, правила, инструкции и наръчници за подобряване работата на служителите в общинската администрация.
 3. Подобряване на обслужването и удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

Дейност 2 – Провеждане на процедури за избор на изпълнители

Дейност 3 – Кръгла маса „Подобряване на административната и организационна  структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции”

Дейност 4 – Извършване на функционален анализ в общинска администрация Смядово, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация

Дейност 5 – Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административната структура

Дейност 6 – Семинар „Ефективна, бърза и икономична общинска администрация Смядово”

Дейност 7 - Информация и публичност

Основна целева група по проекта: Служителите в Общинска администрация Смядово.

Изборът на тази целева група се обуславя от нейната основна функция, а именно – осъществяване на местното самоуправление и предоставяне на административни услуги в община Смядово като самостоятелна административно - териториална единица. Служителите в администрацията осъществяват вменените им с длъжностни характеристики задължения, без оглед на повтарящите се и дублиращи функции и отговорности. За да се повиши ефективността и качеството на тяхната работа те имат нужда от оптимизация на организационната структура, преразпределяне на задълженията и отговорностите, премахване на дублирането на функции и осигуряване на балансирана натовареност на всички служители в администрацията.

Крайни бенефициенти или тези, които ще се възползват от резултатите на проекта в дългосрочен план са всички жители на община Смядово и граждани от други населени места, ползващи административни услуги на територията на общината.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Извършен функционален анализ в общинска администрация Смядово включващ следните елементи:

-          Анализ на релевантността на администрацията

-          Анализ на ефективността на администрацията

-          Анализ на ефикасността на администрацията

-         Изготвен План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията

-         Разработени предложения за промени в Устройственият правилник на администрацията и оптимизиране на структурата

2. Разработена Стратегия за организационно развитие на администрацията

3. Актуализирани вътрешни правила за работа на администрацията

4. Актуализирана Система за финансово управление и контрол

5. Разработена инструкция за документооборота

6. Разработени вътрешни правила за подготовка и изпълнение на процедури по ЗОП

7. Разработени Наръчници за работата, отговорностите, функциите, дейностите, документите по отдели в администрацията

8. Проведена Кръгла маса „Подобряване на административната и организационна  структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции”

9. Проведен семинар „Ефективна, бърза и икономична общинска администрация Смядово”

10. Проведени две пресконференции за популяризиране на проекта пред местната общност.

БЕНЕФИЦИЕНТ:

Община Смядово, Област Шумен

гр.Смядово, пл. „Княз Борис I” №2

За повече информация:

Община Смядово

гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2

тел. 05351 / 2033 от 9 до 17 часа


 

СЪОБЩЕНИЕ

За възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. ”бели петна”, съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2011/2012 г. е необходимо:

1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от Информационния център на Община Смядово или да бъде свален от интернет-сайта на Общината - www.smyadovo.bg

2. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Копие от документ за собственост на земеделската земя - решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;
 • Копие от удостоверение за банкова сметка.
 • Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна“ се заявява от наследник/ци на починал собственик на имот;
 • Пълномощно рег.№........... от дата: .................... /при необходимост/, в случай, че имотът не е собственост на лицето, подаващо искането за изплащане на полагащите се суми и/или в случай, че имотът/тите има/имат двама и повече съсобственика/наследника и заявлението се подава от един от тях се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници;
 • Адрес, телефон/GSM, e-mail за контакти;
 • Декларация, че собственика/съсобственика/наследника/наследниците не е/са извършвал/и разпоредителни сделки (продажба, дарение и др.) с имота/тите;
 • Други допълнителни документи, ако има такива.

3. Заявлението се подава по един от следните начини:

 • в Информационен център в Община Смядово;
 • чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис І”№2 /препоръчано до Община Смядово/;

4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собсвеника/съсобственика/наследника/ци, пълномощника/, а именно:   Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“  по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.

Заявление

Декларация


Заповед 196/22.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 186/18.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 184/18.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 178/17.04.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Aнкета на Министерството на физическото възпитание и спорта


Заповед 152/11.03.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Заповед 118/11.03.2013 г. на Кмета на Община Смядово


Формула за финансиране на бюджетната 2013 г. в Община Смядово

Корекция


Заповед №РД 49-583/21.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-599/21.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Списък на поземлениете имоти притежаващи характеристиката на гора по смисълна на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите в община Смядово


Решение 119 за изграждане на ,,Интегриран проект за воден цикъл на гр. Смядово"


Заповед №РД 49-554/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-515/23.11.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-555/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-526/04.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-546/10.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-556/13.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии

Заповед №РД 49-516/23.12.2012 - на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии


Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци


Заповед на № РД49-412/29.09.2012 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне като поземлени имоти в горски територии


Заповеди на одобрените от Директора на Областна дирекция "Земеделие"Шумен споразумения за разпределение на масиви за ползване за землищата от община Смядово за стопанската 2012-2013 година.

землище Желъд

землище Кълново

землище Ново Янково

землище Черни връх

землище Бял бряг

землище Смядово

землище Янково


Заповед - Забранява се къпането във водните обекти на територията на община Смядово


Заповед - Забранява се тютюнопушенето на обществени места в община Смядово


Забранява се: Пашата на селскостопански животни на територията на Община Смядово в следните горски територии, разпределени по видове собственост и землища.


Заповед № 86 за посещението на местата около водоемите


ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

З А П О В Е Д

,

гр. Смядово, ……….2014г.

на Кмета на Община Смядово

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

НАРЕЖДАМ

І.ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: за назначаване на държавен служител на свободната длъжност: Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци” в Дирекция „Специализирана администрация” към общинска администрация - Смядово.

ІІ. КАНДИДАТИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

(2) Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

3. е народен представител;

4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

5. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

6. работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

7.да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по екология и опазване на околната среда; ІІІ.МИНИМАЛНИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. степен на образование – висше степен „бакалавър”;

2. професионален опит – 4 години;

3. или ранг –ІІІ младши;

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ, НОСЕЩИ ПРЕДИМСТВО НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Предпочитана специалност, по която е завършено образованието:

· Екология и опазване на околната среда;

· Завършено образоване в сферата на хуманитарните дейности;

· Опит в разработването на стратегии, планове, програми свързани с регионалното, териториалното и селищното развитие и др.;

· Опит в управление на проекти финансирани със средства от ЕС;

· Опит в областта на обществените поръчки;

2. Компютърна грамотност;

V.ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ: Участва при формирането и провеждането на държавната и общинската политика в общината съгласно дейността и функциите на отдела. Изучава, анализира, разработва и предлага експертни становища, оценки и решения по проблемите касаещи местни данъци и такси, екология, хуманитарни дейности и регионалното развитие на общината, както и по всички въпроси касаещи длъжността. Да взема стратегически и тактически управленски решения свързани с управлението на регионалното развитие на общината.

.ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА: Ръководство, организация, координация и осъществяване на контрол в отдел “Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци””.

VІІ.КОНКУРСЪТ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

· Решаване на тест

· Интервю

VІІІ.КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА подават писмено заявление за участие в конкурс за съответната длъжност, по образец - съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, като представят следните документи:

1. документ за самоличност;

2. пълномощно /при подаване на документите от пълномощник/

3.Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: че е пълнолетен/на български/ска гражданин/ка, не е поставен/а под запрещение, не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен/а по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

4. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността и компютърна грамотност;

5. копие от документи, удостоверяващи продължителността на придобития професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка/;

6.Автобиография.

ІX.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

Документите следва да бъдат подадени лично от кандидата или чрез пълномощник на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2 в Информационен център на Общинска администрация, гр. Смядово, всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса в един централен ежедневник или местен ежедневник.

X.СПИСЪЦИТЕ И ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРСА се обявяват на таблото, находящо се в Информационен център на Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване едновременно до един централен ежедневник, Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, да се публикува на сайта на община Смядово и на информационното табло на община Смядово, намиращо се на първия етаж на сградата.

Всички други съобщения и списъци във връзка с конкурса, ще се поставят на Информационното табло на община Смядово.

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово